ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
THE STOMACH
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
https://www.instagram.com/katsuyoshi_kameda