ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
ARTWORKS.,
KATSUYOSHI KAMEDA
DJANGO EPI-DE-MIC